1. Úvodné ustanovenia

PREPRAVNÝ PORIADOK a OBCHODNÉ PODMIENKY

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby

vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

1.Prepravný poriadok upravuje prepravne podmienky spoločnosti Stoneage s.r.o., so sídlom Lemešany 181, 082 03 Lemešany pod značkou TAXI VIEDEŇ ( ďalej len ako dopravcu) potrebné na uzatvorenie prepravnej zmluvy v taxislužbe.

2.Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle dopravcu a zároveň je prístupný aj v sídle spoločnosti.

3.Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinnosti účastníkov.

%d