Dokumenty

Koncesia

Koncesia

Osvedčenie vozidla taxislužby

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Povolenie na prepravu v Rakúsku

Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Stoneage s.r.o., sídlom Lemešany 181, 082 03 Lemešany, IČO: 44382880 ďalej len ako Stoneage, rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi naše webové stránky. Týmto Vás chceme informovať o type dát zbieraných spoločnosťou Stoneage a o spôsobe ich použitia. Dozviete sa tiež, ako si môžete overiť presnosť týchto informácií a zariadiť vymazanie týchto dát spoločnosťou Stoneage. Spoločnosť Stoneage zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, kde je registrovaná pre spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme (ďalej len „IS“) pod identifikačným číslom 201423293, v IS Vernostný program pod registračným číslom 201423727, v IS Marketing pod registračným číslom 23729 a v IS Spotrebiteľská súťaž pod registračným číslom 201423728. Robíme všetko, čo je potrebné na to, aby sme zabezpečili súlad s týmito právnymi predpismi.

2. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Stoneage zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá užívateľ spoločnosti svoj dobrovoľný súhlas. Vyjadrením súhlasu užívateľ zároveň prejavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami spracovania osobných údajov.

Otvorením našich webových stránok sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na serveroch za účelom správy systému alebo pre účely štatistiky a podpory. Tieto údaje zahŕňajú meno poskytovateľa pripojenia na internet, v niektorých prípadoch Vašu adresu internetového protokolu (IP), verziu softvéru Vášho prehliadača, operačný systém počítača, ktorý používate k prístupu na naše internetové stránky, internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste naše internetové stránky otvorili a v niektorých prípadoch aj všetky vyhľadávané heslá, ktoré ste zadali, alebo uložili pri prehľadávaní našich webových stránok. V závislosti od okolností môžu byť tieto údaje využité na vytvorenie si predstavy o niektorých užívateľoch našich internetových stránok. Avšak v tejto súvislosti nepoužívame žiadne údaje vzťahujúce sa na konkrétnu osobu. Takéto údaje sa použijú len ak boli poskytnuté anonymne. V prípade, že spoločnosť Stoneage prevádza údaje externému dodávateľovi služieb, prijmú sa technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručia, že prenos sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnymi predpismi alebo nad rámec Vami určený vo Vašom súhlasnom vyhlásení. Vaše osobné údaje poskytneme výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím, iným rozhodnutím verejnej moci, alebo je to nevyhnutné k dokončeniu objednávky – to je: odovzdanie osobných údajov prepravnej spoločnosti, pre ktorú sú tieto údaje potrebné k preprave.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto podmienok o ochrane osobných údajov budú zverejnené na týchto internetových stránkach. To Vám umožňuje kedykoľvek sa informovať o tom, ktoré údaje uchovávame a ako tieto údaje zbierame a využívame.

3. Bezpečnosť

Spoločnosť Stoneage bude uchovávať Vaše údaje v bezpečí a z toho dôvodu uskutoční akékoľvek preventívne opatrenia na zabezpečenie Vašich údajov proti ich strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zmluvní partneri spoločnosti Stoneage, ktorí majú prístup k Vašim údajom, aby Vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti Stoneage, sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel.

Náša spoločnosť Stoneage si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

4. Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov

Spoločnosť Stoneage nemieni získavať osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov. V nevyhnutných prípadoch spoločnosť Stoneage jasne upriami pozornosť týchto osôb na vhodnom mieste na skutočnosť, že nemajú poskytovať spoločnosti žiadne osobné údaje. Ak rodičia alebo zákonní zástupcovia týchto osôb zistia, že tieto osoby v ich starostlivosti sprístupnili svoje osobné údaje spoločnosti, žiadame ich, aby nás kontaktovali na adrese uvedenej ďalej (v bode 5) ak majú byť tieto údaje vymazané. Následne bezodkladne zabezpečíme odstránenie týchto údajov.

5. Návrhy a pripomienky / Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Spoločnosť Stoneage zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom, alebo ak ich už nebude potrebovať. Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich osobných údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie, alebo využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite e-mail alebo list nášmu pracovníkovi zodpovednému za ochranu osobných údajov na adresu: Stoneage s.r.o., Lemešany 181, 082 03 Lemešany, info@taxivieden.sk. Zároveň nás prosím kontaktujte uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje uchovali, a ak áno, aké. Vynasnažíme sa Vaše požiadavky vybaviť obratom.

6. Verejný register spracovania

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov sprístupňuje nasledovné údaje:

 • Názov zodpovednej organizácie: Stoneage s.r.o.
 • Osobne zodpovedný spoločník / konateľ: Štefan Fonfara

Popis skupín zainteresovaných osôb a príslušných údajov alebo kategórií údajov:

 • Dáta vzťahujúce sa na zákazníkov, zamestnancov, dôchodcov, zamestnancov externých spoločností (subdodávateľov), agentúrnych pracovníkov, uchádzačov o zamestnanie, externých vynálezcov alebo dedičov, dodávateľov a poskytovateľov služieb, externých zákazníkov, spotrebiteľov, dobrovoľníkov v spotrebiteľských testoch, návštevníkov korporácie, investorov ako aj finančných analytikov a akcionárov – v miere potrebnej pre splnenie uvedeného účelu.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým môžu byť údaje sprístupnené / oznámené:

 • Orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne a združenie zodpovednosti zamestnávateľov v prípade existencie príslušných právnych predpisov, externí dodávatelia, externí poskytovatelia služieb.

Termín pravidelného výmazu dát:

 • Zákonodarca vydal rozsiahly rámec povinností týkajúcich sa uchovávania a doby uchovávania dát. Po vypršaní lehoty sa dáta rutinne vymazávajú. Dáta, na ktoré sa nevzťahujú uvedené ustanovenia, sa vymazávajú ak prestane existovať uvedený účel.
7. Používanie Plug-ins na sociálnych médiách

Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie Plug-ins (“plug-ins”) sociálnych sietí Facebook, Google+, Pinterest a Twitter. Súvisiace služby poskytujú spoločnosti Facebook Inc., Google+, Pinterest a Twitter Inc. (“poskytovatelia”).

Aby sa zvýšila ochrana Vašich dát pri návšteve našich internetových stránok, uvedené funkcie plug-ins sú zavedené ako „tlačidlá na 2 kliknutia”. Tento spôsob integrácie zabezpečuje, že ak sa dostanete na stránku z našej webovej stránky obsahujúcej uvedené plug-ins, nie ste automaticky spojený so servermi poskytovateľov. Len ak aktivujete plug-ins, teda ak dáte súhlas s presunom dát, vyhľadávač vytvorí priamy odkaz k serverom poskytovateľov. Obsah jednotlivých plug-ins následne poskytovateľ presunie priamo do Vášho vyhliadavača a ten sa zobrazí na Vašej obrazovke.

Plug-in poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho užívateľského účtu na sociálnych sietiach, tak poskytovateľ vie získať informácie o Vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj užívateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií plug-in (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadavačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.

Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťami Facebook, Google, Pinterest, alebo Twitter a o právach a dostupných možnostiach ochrany Vášho súkromia v týchto prípadoch nájdete v upozornení poskytovateľa o ochrane údajov/súkromia.

Ak chcete zabrániť sociálnym sieťam, aby Vašu návštevu našich stránok prepojili s Vaším užívateľským účtom, musíte sa odhlásiť z príslušného užívateľského účtu pred vstúpením na naše stránky.

Poistenie

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom

Prepravný poriadok a obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

PREPRAVNÝ PORIADOK a OBCHODNÉ PODMIENKY

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby

vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

1.Prepravný poriadok upravuje prepravne podmienky spoločnosti Stoneage s.r.o., so sídlom Lemešany 181, 082 03 Lemešany pod značkou TAXI VIEDEŇ ( ďalej len ako dopravcu) potrebné na uzatvorenie prepravnej zmluvy v taxislužbe.

2.Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle dopravcu a zároveň je prístupný aj v sídle spoločnosti.

3.Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinnosti účastníkov.

2. Vymedzenie základných pojmov

1.Taxislužba

 • Vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb, ako nepravidelná individuálna preprava cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje do dohodnutej cieľovej zastávky podľa prepravnej zmluvy, uzavretej s taxi službou alebo priamo s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za stanovené cestovné.
 • Je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb v zmysel Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.

2.Dopravca

 • V taxislužbe je oprávnená podnikať právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len “dopravca”), ktorá je držiteľom oprávnenia na výkon taxislužby a spĺňa podmienky osvedčenia o odbornej spôsobilosti a podmienok prepravného poriadku i vzhľadom k 124/2012 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.
 • Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave.
 • Dopravca môže ponúkať poskytovanie dopravných služieb zverejnením základných podmienok ich poskytovania na stanovišti taxislužby, na svojom webovom sídle, na vozidlách taxislužby, formou reklamy alebo zriadením dispečingu a propagáciou objednávkovej služby v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave.
 • Dopravcom sa na účely tohto prepravného poriadku rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožiny a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.

3.Objednávateľ

 • Objednávateľom pre účely tohto prepravného poriadku sa rozumie fyzická osoba – nepodnikateľ, alebo podnikateľský subjekt – fyzická, alebo právnická osoba, zapísaná do živnostenského, alebo obchodného registra, ktorý objednáva prepravu cestujúceho na základe uzatvorenej zmluvy o preprave osôb.

4. Cestujúci

 • Cestujúcim pre účely tohto prepravného poriadku sa rozumie fyzická osoba – nepodnikateľ, alebo podnikateľský subjekt – fyzická, alebo právnická osoba, zapísaná v živnostenskom, alebo obchodnom registri, ktorá uzatvorila zmluvu o preprave osôb.
3. Všeobecné povinnosti dopravcu

1.Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.

2.Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku na svojom webovom sídle a zároveň ho sprístupniť aj v sídle spoločnosti.

3.Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka a vydať cestujúcemu, alebo objednávateľovi, doklad o zaplatení z vykonanej prepravy a zaplatení cestovného. Potvrdenia môžu byť po dohode s cestujúcimi vydané pred uskutočnením prepravy. Vozidlá taxislužby používané na prepravu skupiny cestujúcich, môžu vyberať cestovné pred začatím prepravy, alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy. Zariadenie na vydávanie dokladov o cestovnom musí byť schváleného typu pre vyhotovenie daňových dokladov v rámci taxislužby.

4.Zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

5.Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať, prepravný poriadok a doklady oprávňujúce použiť vozidlo k výkonu taxislužby.

6.Zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb.

7.Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

8.Označiť každé vozidlo taxislužby obchodným menom dopravcu a nápisom TAXI (na streche transparentom) a na obidvoch predných dverách aj telefónnym číslom objednávkovej služby. Súčasťou označenia musí byť logo dopravcu. Označenie môže byť realizované nezmazateľným písmom znalecky na karosériu vozidla alebo použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou. Magnetické, pneumomagnetické, alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky, alebo tabuľky je neprípustné.

9.Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol zabudovaný funkčný taxameter schváleného typu a viditeľne umiestnené základné sadzby cestovného v karosérii vozidla.

10.Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe cestujúcim a tretím osobám.

11.Zabezpečiť ďalšie činnosti, ktoré sú potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o cestujúcich.

12.Starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté a v riadnom technickom stave.

13.Zariadenia dopravcu vo vozidle používať takým spôsobom, aby neboli na ťarchu cestujúcim.

14.Postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody.

15.Utvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu osôb, a zvýšiť pohodlie prepravy hendikepovaných.

16.Zabezpečiť, aby oprávnená osoba dopravcu ( vedúci dopravy, alebo vodič taxislužby) poskytla cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práva, povinnosti pri preprave a o výške cestovného.

17.Oboznámiť cestujúceho o povinnosti dodržiavať §5 ods.3 zákona č. 315/1996 Z. z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách.

18.Výkonom taxislužby poveriť len oprávnenú osobu, ktorá má:

 • Oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla.
 • Platnú koncesnú listinu k výkonu osobnej taxislužby.
 • Absolvovala povinnú lekársku prehliadku vodičov z povolania a pravidelné školenie v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z..

19.Zabezpečiť, aby vodič mal vo vozidle taxislužby tieto doklady:

 • Osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla.
 • Doklad o zaplatení posledného splatného zákonného poistného.
 • Doklad o zaplatení cestnej dane.
 • Overenú kópiu koncesnej listiny.
 • Daňové doklady o zaplatení cestovného.
 • Doklad o zaplatení miestneho poplatku za stanovište, ak vozidlo stojí na verejnom stanovišti TAXI a nie v sídle firmy.
 • Doklad o ciachovaní a nastavení taxametra v zákonom stanovených lehotách.
 • Protokol o vykonanej technickej prehliadke vozidla a emisnej kontrole vozidla.
 • Vierohodné poverenie prevádzkovateľa, osobe vykonávajúcej taxislužbu príslušným vozidlom taxislužby na výkon taxislužby.
 • Preukaz totožnosti.

20.Poučiť vodiča v zmysle §4 ods. 1 až 5 zákona č. 315/1996 Z. z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách.

21.Ak na základe zmluvy s externým dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe vykonávajúci externý dopravca, tak ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v plnom rozsahu a sú nemenné.

4. Vozidlo taxislužby

Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:

1.Je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby, pričom toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho

2.Je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku v premávke na verejných komunikáciách.

3.Má najviac 8 rokov odo dňa uvedenia do prevádzky.

4.Nie je evidované v inej koncesii ( na každé evidenčné číslo vozidla uvedené v koncesii dopravný správny orgán vydá osvedčenie vozidla taxislužby)

5.Má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich.

6.Je podľa osvedčenia o evidencii schválene na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb – vrátane vodiča.

7.Je na predných ľavých a pravých dverách označene obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby, poprípade telefónnym číslom vodiča, alebo dopravcu.

8.Má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného – to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy, alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy.

9.Má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá, ktorý umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom. Taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy, alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy.

10.Je vybavené pevným, alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI.

 • Od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné svietidlo vypnuté.
 • Ak je vozidlo voľné, tak svietidlo musí byť zapnuté.
 • Vozidlo taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, ma strešne svietidlo zakryte neprehľadnou prikrývkou, alebo je odmontovane.

11.Je vybavené príručným hasiacim prístrojom a ťažným lanom podľa osobitných predpisov.

12.Je vybavené povinnou výbavou.

13.Je poistene pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku.

14.Umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla, alebo má batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

5. Stanovište taxislužby

1.Stanovište vozidla taxislužby (ďalej len “stanovište”) je jedno, alebo viac vyhradených parkovacích miest určených obcou na ponúkanie prepravy cestujúcim vozidlami taxislužby. Za stanovište vozidla taxislužby sa považuje aj sídlo spoločnosti s vlastným parkovacím miestom.

2.Stanovište je označené:

 • Vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace vozidlá taxislužby pripravené na prepravu.
 • Zvislou informatívnou dopravnou značkou s nápisom TAXI a doplnkovou značkou o počte parkovacích miest vyhradených pre jednotlivých dopravcov taxislužby.

3.Na stanovišti môže stáť iba toľko vozidiel taxislužby, pre koľko je na ňom vyznačených miest pre jednotlivých dopravcov.

4.Na stanovišti môžu stáť iba vozidlá taxislužby, ktoré sú bezprostredne pripravené na prepravu cestujúcich.

5.Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť každým vozidlom taxislužby, ktoré stojí na stanovišti, pričom vodič je povinný zdržovať sa vo vozidle, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti a byť pripravený poskytnúť taxislužbu.

6.Pri usporiadaní verejných zhromaždení a iných verejných akcií, môže vozidlo osobnej taxislužby v súlade s podmienkami určenými na ochranu verejného poriadku pri ich konaní a v súlade s pravidlami cestnej premávky, stáť aj mimo vyznačených stanovíšť.

6. Výkon taxislužby

1.Dopravca ma prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.

2.Dopravca ponuka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasne vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta.

3.Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy.

4.Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia.

5.Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.

6.Počas prepravy vodič nesmie vo vozidle taxislužby fajčiť, jesť a vykonávať inú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla. Na prednom sedadle spolujazdca je zakázané manipulovať s novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča, alebo vedenie vozidla taxislužby.

7.V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

8.Cestovnú batožinu, barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode, alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečne a preto ich je možné prepravovať iba v priestore pre batožinu. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič vozidla taxislužby.

9.Do vozidla možno vziať iba taký počet cestujúcich, aký je počet miest podľa technického preukazu.  Podľa §46 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii časť I a časť II alebo v technickom osvedčení vozidla.

10.Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Na prednom sedadle vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm. Vodič motorového vozidla, ktorý prepravuje v  motorovom vozidle na mieste vybavenom bezpečnostným pásom osobu mladšiu ako 12 rokov a s telesnou výškou menšou ako 150 cm,  by mal povinne počas jazdy, takúto osobu prepravovať v schválenom zadržiavacom  zariadení pre deti, ktoré musí spĺňať podmienky ustanovené v predpise EHK číslo 44.

11.Každý cestujúci musí dostať doklad o zaplatení cestovného a musí obsahovať:

 • Daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, alebo kód virtuálnej registračnej pokladnice.
 • Daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 • Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 • Ochranný znak.
 • Poradové číslo od poslednej dennej uzávierky
 • Dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu.
 • Označenie tovaru, alebo služby, množstvo tovaru, alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty.
 • Cenu tovaru, alebo cenu služby.
 • Obchodné meno, sídlo, alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla miesta podnikania.
 • Pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb.
 • Sadzbu dane z pridanej hodnoty, alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 • Zaokrúhlenie ceny.
 • Celkovú sumu platenej ceny.
 • Štátnu poznávaciu značku vozidla.
 • Východiskové a cieľové miesto prepravy.

12.V zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke  a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §45 vodič nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, a podľa svojich možností nesmie pripustiť ani porušenie povinností ustanovených týmto osobám. Každá prepravovaná osoba zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa tohto zákona. Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá osoba, ktorá ich sprevádza. Ak také osoby nemajú sprievod, za ich prepravu zodpovedá vodič alebo ním poverená spôsobilá a náležite poučená osoba; to neplatí, ak ide o pravidelnú verejnú dopravu osôb.

13.V zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke  a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §45 prepravované osoby nesmú svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky najmä obmedzovaním vodiča v bezpečnom ovládaní vozidla, zotrvaním na miestach, kde by boli ohrozené, a vyhadzovaním predmetov z vozidla.

14.Vodič motorového vozidla a zvláštneho motorového vozidla po novelizácii zákona č. 315/196 Z.z. bude povinní nosiť mimo obce výstražnú vestu, keď sa na vozovke zdržiava mimo vozidla. V súlade s odporúčaním Komisie 2004/345/ES o uplatňovaní opatrení bezpečnosti v cestnej doprave povinnosť vodiča nosiť ochrannú vestu, ktorá bude spĺňať požiadavky uvedené STN EN 471 výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie, ak sa nezdržiava vo vozidle, najmä za zníženej viditeľnosti, zníži dopravnú nehodovosť pri premávke na pozemných komunikáciách.

15.V súlade s ustanovením § 23 ods. 3 zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/1996 Z. z.“), počas núdzového státia ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky musí byť okrem vozidiel kategórie L, jednonápravových traktorov s prívesom, motorových vozíkov a vozidiel  o celkovej šírke menšej ako 1,00 m označené na pozemnej komunikácií prenosným výstražným trojuholníkom, schváleným a označeným homologizačnou značkou po predpisu EHK č. 27.

16.Motorové a prípojné vozidlá v premávke na pozemných komunikáciách by mali byť vybavené nasledovne:

 • Motorové vozidlo  prostriedkami a pomôckami, s ktorých pomocou  možno opraviť bežné  poruchy, ktoré vznikli na vozidle.
 • Motorové vozidlo  kategórie M a N by malo mať túto minimálnu výbavu:

a) Náhradné  elektrické poistky, ak sa v elektrickej inštalácii používajú, a to po jednej z každého používaného druhu.

b) Náhradné žiarovky (výmenného zdroja svetla s výnimkou výbojok), a to po jednej z každého druhu používaného na vonkajšie osvetlenie vozidla.

c) Príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo  rovnajúcou  sa  hmotnosti zdvíhanej časti z celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti  spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka.

d) Kľúč na matice a skrutky kolies.

e) Náhradné koleso s ráfikom a s pneumatikou a s takým upevnením držiaka, ktoré  zabezpečuje, že sila pri snímaní  kolesa z držiaka  alebo pri  vkladaní do držiaka nepresiahne 490 N. Takto nemusí byť vybavené vozidlo, ktoré má všetky kolesá vybavené pneumatikami zvláštnej konštrukcie, umožňujúcej núdzové dôjdenie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek pneumatike alebo vozidlo kategórie M1 a N1 s indikáciou defektu v ktorejkoľvek pneumatike, ktoré sú vybavené prostriedkami pre bez demontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej núdzové dôjdenie;  ťahač návesu môže  mať náhradné koleso umiestnené na pripojenom návese.

17.Vozidlo musí byť vybavené autolekárničkou v zmysle Vyhlášky č. 143/2009 Z.z.,  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.

7. Práva a povinnosti cestujúceho

1.Cestujúci má právo:

 • Na bezpečnú a pohodlnú prepravu a na prepravu batožiny.
 • Požadovať od oprávnenej osoby dopravcu informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy, na zľavu z cestovného ak sa preukáže, že dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb.

2.Cestujúci, alebo objednávateľ sa zaväzuje predpísaným spôsobom (opísaným v týchto obchodných podmienkach a prepravnom poriadku poskytovateľa) využiť služby poskytovateľa na vykonanie prepravy a objednať prepravu telefonicky, mailom, písomne listom, vyplnením a poslaním formulára na web stránke poskytovateľa, zaslaním E-mailu, nasadnutím do vozidla na stanovišti, alebo po trase a súčasne pre účel uzatvorenia zmluvy o preprave je povinný v objednávke označiť údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa, mailový kontakt.

3.Cestujúci, alebo objednávateľ v objednávke presne uvedie miesto začatia cesty (prepravy osôb poskytovateľom) určené adresou, alebo iným presným odlišovacím znakom určenia miesta nástupu na cestu, uvedie čas vyzdvihnutia poskytovateľom na určenom mieste a presné miesto (adresa), v ktorom bude skončená preprava podľa zmluvy o preprave, týchto obchodných podmienok a akceptovanej objednávky na prepravu. Uvedené skutočnosti v prípade dohody o zmene času, miesta nástupu na začiatok prepravy si strany potvrdia minimálne telefonicky (SMS správy).

4.Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval a neznečisťoval vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a vodiča vozidla.

5.Cestujúcim nie je dovolené:

 • Pískať, spievať, hlučno sa správať alebo púšťať reprodukovanú hudbu a reč.
 • Vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety.
 • Fajčiť vo vozidle.

6.Ďalej je cestujúci povinný:

 • Uposlúchnuť pokyny vodiča vozidla, ktoré smerujú k zaisteniu bezpečnosti jeho a ostatných cestujúcich.
 • Zaplatiť cestovné podľa platného cenníka, alebo podľa dohodnutej ceny za prepravu.
 • Zaplatiť prípadné ďalšie úhrady za poškodenie, alebo za znečistenie vozidla.
8. Vylúčenie osôb a zvierat z prepravy

1.Do vozidla nemajú prístup, alebo z prepravy sa môžu vylúčiť osoby pod vplyvom alkoholu, osoby pod vplyvom omamných a psychotropných látok, osoby s mimoriadne znečisteným odevom, zapáchajúce osoby, alebo z iných dôvodov, kde môžu byť na ťarchu ostatným cestujúcim.

2.Vodič alebo oprávnená osoba prepravcu sú oprávnený z prepravy vylúčiť osoby, ktoré nezaplatia cestovné, alebo osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich a osoby, ktoré aj po upozornení nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku.

3.Vylúčenie z prepravy po začatí cesty vodič uskutoční tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy.

4.Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obce je neprípustné.

5.Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného.

6.S ohľadom na cestujúcich a ochrany ich zdravotného stavu ( alergia na zvieratá, alergia na roztoče a podobné zdravotné problémy) sú z prepravy vylúčenie všetky zvieratá okrem vodiaceho psa zdravotne postihnutých osôb označeného pre tento účel postrojom bielej farby s červeným krížom, alebo bezpečnostnými oranžovými pruhmi.

9. Vzťahy cestujúceho a vodiča vozidla

1.Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči vodičovi vozidla disciplinovane, slušne a v čase, keď tým nie je ohrozená bezpečnosť, alebo plynulosť cestnej premávky.

2.Dopravca v záujme bezpečnosti a plynulosti uskutočňovanej prepravy musí zachovať nasledovné:

 • Vodič je povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona o cestnej premávke.
 • Pri meškaní nie je dovolené skracovať meškanie na úkor bezpečnosti a na úkor porušovania zákona o cestnej premávke.
 • Pokiaľ je vozidlo vybavené rozhlasovým a televíznym zariadením, vodič musí dbať na to, aby jeho uvedenie do činnosti nebolo na ťarchu cestujúcim.
10. Práva a povinnosti vodiča taxislužby

1.Povinnosti vodiča:

 • Prepraviť cestujúcich podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta a cestujúcich, ktorí prejavia záujem o prepravu na stanovišti taxislužby.
 • Prepraviť cestujúcich na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy skupiny, alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy.
 • Naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúcich a po skončení prepravy ich vyložiť. Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť vodičovi primeranú pomoc pri ukladaní, alebo vykladaní batožiny.
 • Uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia. Inú trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho, alebo na jeho návrh, alebo ak ide o vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich.
 • Vziať iného cestujúceho len so súhlasom cestujúceho, alebo na jeho návrh (to neplatí, ak ide o cestujúceho nastupujúceho na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy skupiny cestujúcich a vo vozidle taxislužby je voľné miesto, alebo ak s cestujúcim bola vopred uzatvorená zmluva o preprave osôb).
 • Vydať potvrdenie o zaplatenom cestovnom.
 • Mať vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúcich preukaz vodiča taxislužby.
 • Mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky, obchodné podmienky a prepravný poriadok a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich.

2.Práva vodiča odmietnuť vykonať prepravu, alebo nedokončiť začatú prepravu:

 • Ak to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty, alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy – v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie, alebo dopravnej nehody.
 • Správanie sa cestujúceho – ak je agresívny, ozbrojený, alebo čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy a iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy, alebo vozidlo taxislužby.
 • Vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla, alebo obťažovanie vodiča počas jazdy.
 • Cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, alebo na mieste spolujazdca manipuluje s s vecou, ktorá obmedzuje výhľad vodiča, alebo môže ohroziť vedenie vozidla.
 • Cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť, alebo tvar nie je možné prepraviť.
11. Batožina

1.Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť do batožinového priestoru.

2.Cestujúci je povinný označiť batožinu menom, priezviskom, adresou a telefónnym číslom. V prípade, ak batožina nebude takto označená, tak ju označí vodič číslom sedadla, na ktorom daný cestujúci sedí.

3.Batožina, ktorá presahuje rozmery tvaru kvádra 60x35x85 cm, tvaru valca dĺžky 60 cm a priemeru 35 cm, alebo tvaru dosky 10x60x60 cm aspoň v jednom rozmere o viac ako 10cm a hmotnosťou nad 20 kg sa považujú za batožinu podliehajúcu ďalšiemu poplatku, ak nie je dohodnuté inak.

4.Cestujúci má právo vziať so sebou ako príručnú batožinu veci alebo predmety, ktoré môže podľa potreby držať v ruke, alebo na lone s maximálnou hmotnosťou 5 kg a maximálnymi rozmermi 40x22x55 cm.

5.Cestujúcim sa nedovoľuje brať so sebou:

 • Veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecnými právnymi predpismi.
 • Nabité zbrane s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy.
 • Veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky, alebo poškodiť prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo najmä pre nevhodný spôsob balenia.
 • Veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu.
 • Batožiny, ktorých celková váha presahuje 20 kg, ak nie je dohodnuté inak. Batožina presahujúca 20 kg podlieha ďalšiemu poplatku.

6.Zodpovednosť za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore nesie v plnej miere dopravca, preto má aj právo rozhodovať o umiestnení alebo neumiestnení batožiny v batožinovom priestore. Cestujúci je povinný upozorniť vodiča na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah, hodnotu a aby sa s ňou zaobchádzalo s osobitným zreteľom, alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

7.Cestujúci nesmie prepravovať v batožine šperky, ceniny, alebo peniaze.

8.Dopravca zodpovedá za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore a za jej obsah v primeranej hodnote.

9.Dohľad nad príručnou batožinou umiestnenou vo vozidle a tým zodpovednosť v prípade jej odcudzenia prislúcha v plnej miere cestujúcemu.

10.Váha a miera batožín je dopravcom zisťovaná podľa prevádzkových možností dopravcu odhadom, meraním a vážením. Ak nie je k dispozícii meradlo, rozhodujúci je odhad vodiča.

11.Dopravca je oprávnený vylúčiť z prepravy batožinu cestujúceho ak je prekážkou bezpečnej, pokojnej a pohodlnej prepravy cestujúcich alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky.

12.Ak má vodič pochybnosti o tom či batožina vyhovuje predchádzajúcim ustanoveniam, je oprávnený sa presvedčiť v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

13.Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny, alebo ak sa pri preskúmaní zistí, že obsah batožiny je z prepravy vylúčený, je povinný tieto batožiny odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, vodič odstránenie batožiny zabezpečí sám. V takom prípade môže vodič cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného.

14.Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina oznámi to dopravcovi a zabezpečí, aby bola táto batožina odovzdaná v jeho sídle v oddelení strát a nálezov oproti potvrdeniu o odovzdaní.

12. Nakladanie s nájdenými vecami

1.Stratou veci zásadne vlastníctvo k veci nezaniká.

2.Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy, alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby.

3.Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz, alebo cestovný pas je dopravca povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.

4.Ak sa prihlási ten, kto vec stratil, alebo zabudol v aute taxislužby a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá na základe potvrdenia. Ak sa vlastník veci do 60 dní od nálezu neprihlási, dopravca odovzdá vec príslušnému štátnemu orgánu podľa 135 ods. 1 Občianskeho zákonníka na základe potvrdenia o odovzdaní nájdenej veci. Ak sa vlastník neprihlási do jedného roka od odovzdania, pripadne vec do vlastníctva štátu.

5.Nálezca má právo na náhradu potrebných výdavkov a na nálezné, ktoré tvorí desať percent ceny nálezu. Právo na nálezné a náhradu potrebných výdavkov nálezca má voči vlastníkovi a to pôvodnému, ak je známy, alebo novému, ak vec nadobudol štát.

6.Ak by nálezca nájdenú vec neodovzdal vlastníkovi, resp. príslušnému štátnemu orgánu, išlo by o bezdôvodné obohatenie sa riadi podľa § 451 Občianskeho zákonníka.

13. Obchodné podmienky

Obchodné podmienky sa riadia nižšie uvedenými článkami.

14. Zmluva o preprave osôb

1.Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu, ktorý za určené cestovné (dohodnutú cenu prepravy) použije dopravný prostriedok právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas.

2.Základné náležitosti zmluvy o preprave osôb vychádzajú z ustanovení §760 až 764 Občianskeho zákonníka a §269 Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb.(ďalej len „zmluva o preprave“).

3.Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe konania cestujúceho, ktorý dáva nepochybne najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu. Rozhodujúcim okamihom pre uzavretie zmluvného vzťahu je nastúpenie cestujúceho do vozidla taxislužby s úmyslom využiť prepravu taxislužbou.

4.Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby (zmluva o preprave sa uzatvára ústne na základe konania cestujúceho, ktorým dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu), vo svojom sídle, telefonicky, alebo formou sms prostredníctvom dispečingu, formou rezervačného formulára na svojej webovej stránke, formou E-mailu s prijatou objednávkou, , alebo sa zmluva o preprave uzatvorí písomne.

5.Potvrdenie o uzatvorení zmluvy o preprave osôb dá dopravca, alebo vodič taxislužby ústnou formou, písomnou formou, potvrdením cez telefón, alebo sms a formou potvrdzujúceho E-mailu.

6.Pred uskutočnením prepravy a uzavretím zmluvy o preprave ma cestujúci právo oboznámiť sa s obchodnými podmienkami zmluvy o preprave osôb, prepravným poriadkom, ochranou osobných údajov a s platným cenníkom taxislužby a počas prepravy sledovať taxameter vozidla taxislužby.

7.Uzavretím zmluvy o preprave vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok, obchodných podmienok a prepravného poriadku.

8.Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže dopravca podľa čl. 8. prepravného poriadku a obchodných podmienok a vodič vozidla taxislužby podľa čl. 10 bod 2. obchodných podmienok a prepravného poriadku.

9.Uskutočnením prepravy na základe uzavretej zmluvy o preprave a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovne podľa cenníka taxislužby, alebo podľa dohody za prepravu. Odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľne súdnou cestou.

10.O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie podľa čl. 6 bod 11 obchodných podmienok a prepravného poriadku.

11.Cestujúci, alebo objednávateľ je povinný zaplatiť za vykonanú prepravu podľa dohodnutého cenníka v hotovosti, a to do rúk vodičovi, alebo na základe vystavenej faktúry poskytovateľa prevodom na účet poskytovateľa, alebo platného daňového dokladu.

15. Zmena, zrušenie a odstúpenie od zmluvy o preprave osôb

1.Zmena a zrušenie zmluvy o preprave osôb

 • Objednávateľ prepravy môže navrhnúť zmenu zmluvy pred započatím prepravy aj počas jej vykonávania. Dopravca vyhovie návrhu, ak to dovoľuje prevádzka jeho spoločnosti a nie je tým ohrozená bezpečnosť prepravy, alebo iný všeobecný záujem.
 • Ak nemôže dopravca vykonať prepravu, alebo ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok, tak je povinný objednávateľa o tom bez meškania vyrozumieť.
 • Ak objednávateľovi nevyhovujú dopravcom novo navrhnuté podmienky je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť.
 • Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o preprave osôb tiež v prípade, ak dopravca nezačne s prepravou do jednej hodiny od dojednaného času pristavenia vozidla.
 • Ak odpadne potreba dojednanej prepravy, tak je objednávateľ povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi. Ak odvolaná preprava vyžadovala už určitú prípravu a táto príprava bola vykonaná je objednávateľ povinný nahradiť dopravcovi výdavky s tým spojené.
 • Ak bola preprava odvolaná až po odchode vozidla na dojednané miesto jeho pristavenia, alebo ak už vozidlo bolo na takéto miesto pristavené a k preprave nedošlo z príčiny na strane objednávateľa, prináležia dopravcovi ešte náhrady  za vykonané výkony spojené s pristavením vozidla a jeho návratom na stanovište.

2.Odstúpenie od prepravnej zmluvy

 • Od zmluvy o preprave osôb je možné odstúpiť, ak je to účastníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzatvorenej zmluve.
 • Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb účastníci zmluvy dohodnú so zreteľom na konkrétny prípad.
 • Odstúpením od zmluvy o preprave osôb sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak.
 • Ak nebola zmluva o preprave uzavretá písomne, tak je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 24 hodín pred dojednaným časom odchodu podľa objednávky bez úhrady a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany dohodnú.

a) Na strane objednávateľa je to napríklad náhle ochorenie, úmrtie v rodine a podobne.

b) Na strane dopravcu je to napríklad dopravná nehoda vozidla taxislužby a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz osádke vozidla, neudelenie prepravného povolenia cudzieho štátu, ak sa vyžaduje a podobne.

 • Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 24 hodín bez dôvodov mimoriadnych udalostí, tak je povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie zmluvy.
 • Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pri pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase uhradí objednávateľ dopravcovi všetky náklady dopravcu v súvislosti s plnením zmluvy vrátane prístavnej jazdy vozidla taxislužby z miesta stanovišťa na dohodnuté miesto pristavenia a späť.
 • Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy vo vozidle taxislužby škoda na zdraví, tak sa cestujúcemu uhrádzajú aj účelné náklady spojené s liečením podľa Občianskeho zákonníka.
16. Zodpovednosť

1.Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas, zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. l a § 763 ods. 2  a §763 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

2.V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:

 • Náhrada škody za omeškanie môže byť riešená zľavou na zaplatenom cestovnom.
 • Náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byť riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby.

3.Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

17. Reklamácie, sťažnosti, škoda

1.Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy, alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, musí ju uplatniť u dopravcu písomne a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy ktorej vrátenie požaduje.

2.Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď po obdržaní reklamácie vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dni, považuje sa za nepodanú.

3.Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dni od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.

4.Za škodu vzniknutú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobných veciach zodpovedá dopravca podľa § 427 až § 431 Občianskeho zákonníka. Za škodu spôsobenú na batožinách prepravovaných oddelene od cestujúceho zodpovedá dopravca podľa § 769 ods. l Občianskeho zákonníka. Zbavenie sa zodpovednosti za veci vnesené podľa § 433 Občianskeho zákonníka je vylúčené.

5.Za účelom vysporiadania škôd a nárokov z nich uplatnených, dopravca musí byť povinne podľa § 7 písm. g) podľa zákona č. 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí a tretím osobám.

6.Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví, alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi, alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, tak toto právo sa môže uplatniť cestou sudu.

7.Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením, alebo stratou veci, tak sa postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.

8.Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s nim alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr u dopravcu, a to najneskôr do 30 dni odo dňa, kedy došlo ku škode, alebo do 15 dni odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

9.Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku preskúmava Slovenska obchodná inšpekcia.

18. Mimoriadna udalosť

1.Za mimoriadnu udalosť pri výkone osobnej dopravy / taxislužby sa považuje:

 • Dopravná nehoda vozidla taxislužby, prípadne ak je vodič, alebo cestujúci svedkom dopravnej nehody.
 • Požiar vozidla.
 • Uraz, alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.

2.Pri mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

 • Bezodkladne zastaviť vozidlo.
 • Urobiť potrebne opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.
 • Poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc.
 • Urobiť potrebné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.
 • Informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

3.Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k usmrteniu osoby, alebo k jej zraneniu, poškodeniu cesty, alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci ( v zmysle 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave) alebo ak došlo k hmotnej škode  (hmotná škoda prevyšuje jeden a pol násobok väčšej škody podľa Trestného zákona. V zmysle § 125 ods. 1 Trestného zákona sa škodou malou rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy, čiže 2660 eur. Škoda zrejme prevyšujúca jeden a pol násobku väčšej škody podľa Trestného zákona sa rozumie 3990 eur) zrejme prevyšujúcej desaťnásobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič taxislužby povinný ako účastník dopravnej nehody:

 • Ohlásiť dopravnú nehodu na Policajnom zbore.
 • Poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu.
 • Urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou.
 • Zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody.
 • Zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel.
 • Urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody.
 • Umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb.
 • Preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody.
 • Bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje. Ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.

4.V prípade, že vodič taxislužby nie je schopný vykonať úkony podľa čl. 18 ods. 2, 3 prepravného poriadku, je cestujúci povinný urobiť podľa svojich schopností a možností všetky úkony tak, ako vodič taxislužby.

5.V prípade škody, ktorá cestujúcemu vznikne pri mimoriadnej udalosti, v rámci zodpovednosti postupuje dopravca a cestujúci podľa čl. 17 a čl. 18 prepravného poriadku a obchodných podmienok.

6.V prípade poskytnutia pomoci cestujúceho pri mimoriadnej udalosti podľa čl. 18 ods. 4 prepravného poriadku a obchodných podmienok, môže dopravca poskytnúť cestujúcemu odmenu.

19. Záverečné ustanovenia

1.Tento prepravný poriadok obchodné podmienky sú súčasťou zmluvy o preprave osôb, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v prepravnom poriadku a obchodných podmienkach.

2.Cestujúci, uzavretím zmluvy o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z prepravného poriadku a obchodných podmienok.

3.Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje cestujúcich formou oznámenia v sídle dopravcu a zverejnením na webovej adrese spoločnosti s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Prepravný poriadok a obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť najskôr po 15 dňoch odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho vydaní. V prípade, ak cestujúci nesúhlasí so zmenou prepravného poriadku a obchodných podmienok, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti nového prepravného poriadku a obchodných podmienok. Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak cestujúci vo vyššie uvedenej lehote neoznámi dopravcovi svoj nesúhlas so zmenou prepravného poriadku a obchodných podmienok, platí, že so zmenou súhlasí a akceptuje ponuku dopravcu a cestujúci sa odo dňa účinnosti zmeny riadi zmeneným prepravným poriadkom.

4.Pôsobnosť tohto prepravného poriadku a obchodných podmienok, alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou cestujúceho a dopravcu.

5.Tento prepravný poriadok a obchodné podmienky boli zverejnený dňa 01.09.2017 a týmto dátumom nadobúda účinnosť.

%d