10. Práva a povinnosti vodiča taxislužby

1.Povinnosti vodiča:

 • Prepraviť cestujúcich podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta a cestujúcich, ktorí prejavia záujem o prepravu na stanovišti taxislužby.
 • Prepraviť cestujúcich na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy skupiny, alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy.
 • Naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúcich a po skončení prepravy ich vyložiť. Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť vodičovi primeranú pomoc pri ukladaní, alebo vykladaní batožiny.
 • Uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia. Inú trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho, alebo na jeho návrh, alebo ak ide o vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich.
 • Vziať iného cestujúceho len so súhlasom cestujúceho, alebo na jeho návrh (to neplatí, ak ide o cestujúceho nastupujúceho na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy skupiny cestujúcich a vo vozidle taxislužby je voľné miesto, alebo ak s cestujúcim bola vopred uzatvorená zmluva o preprave osôb).
 • Vydať potvrdenie o zaplatenom cestovnom.
 • Mať vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúcich preukaz vodiča taxislužby.
 • Mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky, obchodné podmienky a prepravný poriadok a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich.

2.Práva vodiča odmietnuť vykonať prepravu, alebo nedokončiť začatú prepravu:

 • Ak to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty, alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy – v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie, alebo dopravnej nehody.
 • Správanie sa cestujúceho – ak je agresívny, ozbrojený, alebo čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy a iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy, alebo vozidlo taxislužby.
 • Vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla, alebo obťažovanie vodiča počas jazdy.
 • Cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, alebo na mieste spolujazdca manipuluje s s vecou, ktorá obmedzuje výhľad vodiča, alebo môže ohroziť vedenie vozidla.
 • Cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť, alebo tvar nie je možné prepraviť.

%d