11. Batožina

1.Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť do batožinového priestoru.

2.Cestujúci je povinný označiť batožinu menom, priezviskom, adresou a telefónnym číslom. V prípade, ak batožina nebude takto označená, tak ju označí vodič číslom sedadla, na ktorom daný cestujúci sedí.

3.Batožina, ktorá presahuje rozmery tvaru kvádra 60x35x85 cm, tvaru valca dĺžky 60 cm a priemeru 35 cm, alebo tvaru dosky 10x60x60 cm aspoň v jednom rozmere o viac ako 10cm a hmotnosťou nad 20 kg sa považujú za batožinu podliehajúcu ďalšiemu poplatku, ak nie je dohodnuté inak.

4.Cestujúci má právo vziať so sebou ako príručnú batožinu veci alebo predmety, ktoré môže podľa potreby držať v ruke, alebo na lone s maximálnou hmotnosťou 5 kg a maximálnymi rozmermi 40x22x55 cm.

5.Cestujúcim sa nedovoľuje brať so sebou:

  • Veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecnými právnymi predpismi.
  • Nabité zbrane s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy.
  • Veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky, alebo poškodiť prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo najmä pre nevhodný spôsob balenia.
  • Veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu.
  • Batožiny, ktorých celková váha presahuje 20 kg, ak nie je dohodnuté inak. Batožina presahujúca 20 kg podlieha ďalšiemu poplatku.

6.Zodpovednosť za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore nesie v plnej miere dopravca, preto má aj právo rozhodovať o umiestnení alebo neumiestnení batožiny v batožinovom priestore. Cestujúci je povinný upozorniť vodiča na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah, hodnotu a aby sa s ňou zaobchádzalo s osobitným zreteľom, alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

7.Cestujúci nesmie prepravovať v batožine šperky, ceniny, alebo peniaze.

8.Dopravca zodpovedá za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore a za jej obsah v primeranej hodnote.

9.Dohľad nad príručnou batožinou umiestnenou vo vozidle a tým zodpovednosť v prípade jej odcudzenia prislúcha v plnej miere cestujúcemu.

10.Váha a miera batožín je dopravcom zisťovaná podľa prevádzkových možností dopravcu odhadom, meraním a vážením. Ak nie je k dispozícii meradlo, rozhodujúci je odhad vodiča.

11.Dopravca je oprávnený vylúčiť z prepravy batožinu cestujúceho ak je prekážkou bezpečnej, pokojnej a pohodlnej prepravy cestujúcich alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky.

12.Ak má vodič pochybnosti o tom či batožina vyhovuje predchádzajúcim ustanoveniam, je oprávnený sa presvedčiť v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

13.Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny, alebo ak sa pri preskúmaní zistí, že obsah batožiny je z prepravy vylúčený, je povinný tieto batožiny odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, vodič odstránenie batožiny zabezpečí sám. V takom prípade môže vodič cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného.

14.Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina oznámi to dopravcovi a zabezpečí, aby bola táto batožina odovzdaná v jeho sídle v oddelení strát a nálezov oproti potvrdeniu o odovzdaní.

%d