12. Nakladanie s nájdenými vecami

1.Stratou veci zásadne vlastníctvo k veci nezaniká.

2.Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy, alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby.

3.Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz, alebo cestovný pas je dopravca povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.

4.Ak sa prihlási ten, kto vec stratil, alebo zabudol v aute taxislužby a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá na základe potvrdenia. Ak sa vlastník veci do 60 dní od nálezu neprihlási, dopravca odovzdá vec príslušnému štátnemu orgánu podľa 135 ods. 1 Občianskeho zákonníka na základe potvrdenia o odovzdaní nájdenej veci. Ak sa vlastník neprihlási do jedného roka od odovzdania, pripadne vec do vlastníctva štátu.

5.Nálezca má právo na náhradu potrebných výdavkov a na nálezné, ktoré tvorí desať percent ceny nálezu. Právo na nálezné a náhradu potrebných výdavkov nálezca má voči vlastníkovi a to pôvodnému, ak je známy, alebo novému, ak vec nadobudol štát.

6.Ak by nálezca nájdenú vec neodovzdal vlastníkovi, resp. príslušnému štátnemu orgánu, išlo by o bezdôvodné obohatenie sa riadi podľa § 451 Občianskeho zákonníka.

%d