14. Zmluva o preprave osôb

1.Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu, ktorý za určené cestovné (dohodnutú cenu prepravy) použije dopravný prostriedok právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas.

2.Základné náležitosti zmluvy o preprave osôb vychádzajú z ustanovení §760 až 764 Občianskeho zákonníka a §269 Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb.(ďalej len „zmluva o preprave“).

3.Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe konania cestujúceho, ktorý dáva nepochybne najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu. Rozhodujúcim okamihom pre uzavretie zmluvného vzťahu je nastúpenie cestujúceho do vozidla taxislužby s úmyslom využiť prepravu taxislužbou.

4.Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby (zmluva o preprave sa uzatvára ústne na základe konania cestujúceho, ktorým dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu), vo svojom sídle, telefonicky, alebo formou sms prostredníctvom dispečingu, formou rezervačného formulára na svojej webovej stránke, formou E-mailu s prijatou objednávkou, , alebo sa zmluva o preprave uzatvorí písomne.

5.Potvrdenie o uzatvorení zmluvy o preprave osôb dá dopravca, alebo vodič taxislužby ústnou formou, písomnou formou, potvrdením cez telefón, alebo sms a formou potvrdzujúceho E-mailu.

6.Pred uskutočnením prepravy a uzavretím zmluvy o preprave ma cestujúci právo oboznámiť sa s obchodnými podmienkami zmluvy o preprave osôb, prepravným poriadkom, ochranou osobných údajov a s platným cenníkom taxislužby a počas prepravy sledovať taxameter vozidla taxislužby.

7.Uzavretím zmluvy o preprave vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok, obchodných podmienok a prepravného poriadku.

8.Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže dopravca podľa čl. 8. prepravného poriadku a obchodných podmienok a vodič vozidla taxislužby podľa čl. 10 bod 2. obchodných podmienok a prepravného poriadku.

9.Uskutočnením prepravy na základe uzavretej zmluvy o preprave a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovne podľa cenníka taxislužby, alebo podľa dohody za prepravu. Odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľne súdnou cestou.

10.O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie podľa čl. 6 bod 11 obchodných podmienok a prepravného poriadku.

11.Cestujúci, alebo objednávateľ je povinný zaplatiť za vykonanú prepravu podľa dohodnutého cenníka v hotovosti, a to do rúk vodičovi, alebo na základe vystavenej faktúry poskytovateľa prevodom na účet poskytovateľa, alebo platného daňového dokladu.

%d