15. Zmena, zrušenie a odstúpenie od zmluvy o preprave osôb

1.Zmena a zrušenie zmluvy o preprave osôb

 • Objednávateľ prepravy môže navrhnúť zmenu zmluvy pred započatím prepravy aj počas jej vykonávania. Dopravca vyhovie návrhu, ak to dovoľuje prevádzka jeho spoločnosti a nie je tým ohrozená bezpečnosť prepravy, alebo iný všeobecný záujem.
 • Ak nemôže dopravca vykonať prepravu, alebo ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok, tak je povinný objednávateľa o tom bez meškania vyrozumieť.
 • Ak objednávateľovi nevyhovujú dopravcom novo navrhnuté podmienky je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť.
 • Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o preprave osôb tiež v prípade, ak dopravca nezačne s prepravou do jednej hodiny od dojednaného času pristavenia vozidla.
 • Ak odpadne potreba dojednanej prepravy, tak je objednávateľ povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi. Ak odvolaná preprava vyžadovala už určitú prípravu a táto príprava bola vykonaná je objednávateľ povinný nahradiť dopravcovi výdavky s tým spojené.
 • Ak bola preprava odvolaná až po odchode vozidla na dojednané miesto jeho pristavenia, alebo ak už vozidlo bolo na takéto miesto pristavené a k preprave nedošlo z príčiny na strane objednávateľa, prináležia dopravcovi ešte náhrady  za vykonané výkony spojené s pristavením vozidla a jeho návratom na stanovište.

2.Odstúpenie od prepravnej zmluvy

 • Od zmluvy o preprave osôb je možné odstúpiť, ak je to účastníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzatvorenej zmluve.
 • Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb účastníci zmluvy dohodnú so zreteľom na konkrétny prípad.
 • Odstúpením od zmluvy o preprave osôb sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak.
 • Ak nebola zmluva o preprave uzavretá písomne, tak je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 24 hodín pred dojednaným časom odchodu podľa objednávky bez úhrady a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany dohodnú.

a) Na strane objednávateľa je to napríklad náhle ochorenie, úmrtie v rodine a podobne.

b) Na strane dopravcu je to napríklad dopravná nehoda vozidla taxislužby a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz osádke vozidla, neudelenie prepravného povolenia cudzieho štátu, ak sa vyžaduje a podobne.

 • Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 24 hodín bez dôvodov mimoriadnych udalostí, tak je povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie zmluvy.
 • Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pri pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase uhradí objednávateľ dopravcovi všetky náklady dopravcu v súvislosti s plnením zmluvy vrátane prístavnej jazdy vozidla taxislužby z miesta stanovišťa na dohodnuté miesto pristavenia a späť.
 • Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy vo vozidle taxislužby škoda na zdraví, tak sa cestujúcemu uhrádzajú aj účelné náklady spojené s liečením podľa Občianskeho zákonníka.

%d