16. Zodpovednosť

1.Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas, zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. l a § 763 ods. 2  a §763 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

2.V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:

  • Náhrada škody za omeškanie môže byť riešená zľavou na zaplatenom cestovnom.
  • Náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byť riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby.

3.Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

%d