17. Reklamácie, sťažnosti, škoda

1.Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy, alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, musí ju uplatniť u dopravcu písomne a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy ktorej vrátenie požaduje.

2.Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď po obdržaní reklamácie vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dni, považuje sa za nepodanú.

3.Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dni od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.

4.Za škodu vzniknutú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobných veciach zodpovedá dopravca podľa § 427 až § 431 Občianskeho zákonníka. Za škodu spôsobenú na batožinách prepravovaných oddelene od cestujúceho zodpovedá dopravca podľa § 769 ods. l Občianskeho zákonníka. Zbavenie sa zodpovednosti za veci vnesené podľa § 433 Občianskeho zákonníka je vylúčené.

5.Za účelom vysporiadania škôd a nárokov z nich uplatnených, dopravca musí byť povinne podľa § 7 písm. g) podľa zákona č. 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí a tretím osobám.

6.Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví, alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi, alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, tak toto právo sa môže uplatniť cestou sudu.

7.Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením, alebo stratou veci, tak sa postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.

8.Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s nim alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr u dopravcu, a to najneskôr do 30 dni odo dňa, kedy došlo ku škode, alebo do 15 dni odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

9.Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku preskúmava Slovenska obchodná inšpekcia.

%d