18. Mimoriadna udalosť

1.Za mimoriadnu udalosť pri výkone osobnej dopravy / taxislužby sa považuje:

 • Dopravná nehoda vozidla taxislužby, prípadne ak je vodič, alebo cestujúci svedkom dopravnej nehody.
 • Požiar vozidla.
 • Uraz, alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.

2.Pri mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

 • Bezodkladne zastaviť vozidlo.
 • Urobiť potrebne opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.
 • Poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc.
 • Urobiť potrebné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.
 • Informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

3.Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k usmrteniu osoby, alebo k jej zraneniu, poškodeniu cesty, alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci ( v zmysle 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave) alebo ak došlo k hmotnej škode  (hmotná škoda prevyšuje jeden a pol násobok väčšej škody podľa Trestného zákona. V zmysle § 125 ods. 1 Trestného zákona sa škodou malou rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy, čiže 2660 eur. Škoda zrejme prevyšujúca jeden a pol násobku väčšej škody podľa Trestného zákona sa rozumie 3990 eur) zrejme prevyšujúcej desaťnásobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič taxislužby povinný ako účastník dopravnej nehody:

 • Ohlásiť dopravnú nehodu na Policajnom zbore.
 • Poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu.
 • Urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou.
 • Zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody.
 • Zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel.
 • Urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody.
 • Umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb.
 • Preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody.
 • Bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje. Ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.

4.V prípade, že vodič taxislužby nie je schopný vykonať úkony podľa čl. 18 ods. 2, 3 prepravného poriadku, je cestujúci povinný urobiť podľa svojich schopností a možností všetky úkony tak, ako vodič taxislužby.

5.V prípade škody, ktorá cestujúcemu vznikne pri mimoriadnej udalosti, v rámci zodpovednosti postupuje dopravca a cestujúci podľa čl. 17 a čl. 18 prepravného poriadku a obchodných podmienok.

6.V prípade poskytnutia pomoci cestujúceho pri mimoriadnej udalosti podľa čl. 18 ods. 4 prepravného poriadku a obchodných podmienok, môže dopravca poskytnúť cestujúcemu odmenu.

%d