19. Záverečné ustanovenia

1.Tento prepravný poriadok obchodné podmienky sú súčasťou zmluvy o preprave osôb, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v prepravnom poriadku a obchodných podmienkach.

2.Cestujúci, uzavretím zmluvy o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z prepravného poriadku a obchodných podmienok.

3.Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje cestujúcich formou oznámenia v sídle dopravcu a zverejnením na webovej adrese spoločnosti s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Prepravný poriadok a obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť najskôr po 15 dňoch odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho vydaní. V prípade, ak cestujúci nesúhlasí so zmenou prepravného poriadku a obchodných podmienok, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti nového prepravného poriadku a obchodných podmienok. Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak cestujúci vo vyššie uvedenej lehote neoznámi dopravcovi svoj nesúhlas so zmenou prepravného poriadku a obchodných podmienok, platí, že so zmenou súhlasí a akceptuje ponuku dopravcu a cestujúci sa odo dňa účinnosti zmeny riadi zmeneným prepravným poriadkom.

4.Pôsobnosť tohto prepravného poriadku a obchodných podmienok, alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou cestujúceho a dopravcu.

5.Tento prepravný poriadok a obchodné podmienky boli zverejnený dňa 01.09.2017 a týmto dátumom nadobúda účinnosť.

%d