2. Vymedzenie základných pojmov

1.Taxislužba

  • Vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb, ako nepravidelná individuálna preprava cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje do dohodnutej cieľovej zastávky podľa prepravnej zmluvy, uzavretej s taxi službou alebo priamo s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za stanovené cestovné.
  • Je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb v zmysel Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.

2.Dopravca

  • V taxislužbe je oprávnená podnikať právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len “dopravca”), ktorá je držiteľom oprávnenia na výkon taxislužby a spĺňa podmienky osvedčenia o odbornej spôsobilosti a podmienok prepravného poriadku i vzhľadom k 124/2012 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.
  • Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave.
  • Dopravca môže ponúkať poskytovanie dopravných služieb zverejnením základných podmienok ich poskytovania na stanovišti taxislužby, na svojom webovom sídle, na vozidlách taxislužby, formou reklamy alebo zriadením dispečingu a propagáciou objednávkovej služby v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave.
  • Dopravcom sa na účely tohto prepravného poriadku rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožiny a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.

3.Objednávateľ

  • Objednávateľom pre účely tohto prepravného poriadku sa rozumie fyzická osoba – nepodnikateľ, alebo podnikateľský subjekt – fyzická, alebo právnická osoba, zapísaná do živnostenského, alebo obchodného registra, ktorý objednáva prepravu cestujúceho na základe uzatvorenej zmluvy o preprave osôb.

4. Cestujúci

  • Cestujúcim pre účely tohto prepravného poriadku sa rozumie fyzická osoba – nepodnikateľ, alebo podnikateľský subjekt – fyzická, alebo právnická osoba, zapísaná v živnostenskom, alebo obchodnom registri, ktorá uzatvorila zmluvu o preprave osôb.

%d