3. Všeobecné povinnosti dopravcu

1.Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.

2.Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku na svojom webovom sídle a zároveň ho sprístupniť aj v sídle spoločnosti.

3.Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka a vydať cestujúcemu, alebo objednávateľovi, doklad o zaplatení z vykonanej prepravy a zaplatení cestovného. Potvrdenia môžu byť po dohode s cestujúcimi vydané pred uskutočnením prepravy. Vozidlá taxislužby používané na prepravu skupiny cestujúcich, môžu vyberať cestovné pred začatím prepravy, alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy. Zariadenie na vydávanie dokladov o cestovnom musí byť schváleného typu pre vyhotovenie daňových dokladov v rámci taxislužby.

4.Zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

5.Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať, prepravný poriadok a doklady oprávňujúce použiť vozidlo k výkonu taxislužby.

6.Zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb.

7.Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

8.Označiť každé vozidlo taxislužby obchodným menom dopravcu a nápisom TAXI (na streche transparentom) a na obidvoch predných dverách aj telefónnym číslom objednávkovej služby. Súčasťou označenia musí byť logo dopravcu. Označenie môže byť realizované nezmazateľným písmom znalecky na karosériu vozidla alebo použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou. Magnetické, pneumomagnetické, alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky, alebo tabuľky je neprípustné.

9.Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol zabudovaný funkčný taxameter schváleného typu a viditeľne umiestnené základné sadzby cestovného v karosérii vozidla.

10.Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe cestujúcim a tretím osobám.

11.Zabezpečiť ďalšie činnosti, ktoré sú potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o cestujúcich.

12.Starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté a v riadnom technickom stave.

13.Zariadenia dopravcu vo vozidle používať takým spôsobom, aby neboli na ťarchu cestujúcim.

14.Postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody.

15.Utvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu osôb, a zvýšiť pohodlie prepravy hendikepovaných.

16.Zabezpečiť, aby oprávnená osoba dopravcu ( vedúci dopravy, alebo vodič taxislužby) poskytla cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práva, povinnosti pri preprave a o výške cestovného.

17.Oboznámiť cestujúceho o povinnosti dodržiavať §5 ods.3 zákona č. 315/1996 Z. z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách.

18.Výkonom taxislužby poveriť len oprávnenú osobu, ktorá má:

 • Oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla.
 • Platnú koncesnú listinu k výkonu osobnej taxislužby.
 • Absolvovala povinnú lekársku prehliadku vodičov z povolania a pravidelné školenie v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z..

19.Zabezpečiť, aby vodič mal vo vozidle taxislužby tieto doklady:

 • Osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla.
 • Doklad o zaplatení posledného splatného zákonného poistného.
 • Doklad o zaplatení cestnej dane.
 • Overenú kópiu koncesnej listiny.
 • Daňové doklady o zaplatení cestovného.
 • Doklad o zaplatení miestneho poplatku za stanovište, ak vozidlo stojí na verejnom stanovišti TAXI a nie v sídle firmy.
 • Doklad o ciachovaní a nastavení taxametra v zákonom stanovených lehotách.
 • Protokol o vykonanej technickej prehliadke vozidla a emisnej kontrole vozidla.
 • Vierohodné poverenie prevádzkovateľa, osobe vykonávajúcej taxislužbu príslušným vozidlom taxislužby na výkon taxislužby.
 • Preukaz totožnosti.

20.Poučiť vodiča v zmysle §4 ods. 1 až 5 zákona č. 315/1996 Z. z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách.

21.Ak na základe zmluvy s externým dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe vykonávajúci externý dopravca, tak ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v plnom rozsahu a sú nemenné.

%d