4. Vozidlo taxislužby

Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:

1.Je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby, pričom toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho

2.Je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku v premávke na verejných komunikáciách.

3.Má najviac 8 rokov odo dňa uvedenia do prevádzky.

4.Nie je evidované v inej koncesii ( na každé evidenčné číslo vozidla uvedené v koncesii dopravný správny orgán vydá osvedčenie vozidla taxislužby)

5.Má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich.

6.Je podľa osvedčenia o evidencii schválene na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb – vrátane vodiča.

7.Je na predných ľavých a pravých dverách označene obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby, poprípade telefónnym číslom vodiča, alebo dopravcu.

8.Má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného – to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy, alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy.

9.Má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá, ktorý umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom. Taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy, alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy.

10.Je vybavené pevným, alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI.

  • Od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné svietidlo vypnuté.
  • Ak je vozidlo voľné, tak svietidlo musí byť zapnuté.
  • Vozidlo taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, ma strešne svietidlo zakryte neprehľadnou prikrývkou, alebo je odmontovane.

11.Je vybavené príručným hasiacim prístrojom a ťažným lanom podľa osobitných predpisov.

12.Je vybavené povinnou výbavou.

13.Je poistene pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku.

14.Umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla, alebo má batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

%d