6. Verejný register spracovania

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov sprístupňuje nasledovné údaje:

  • Názov zodpovednej organizácie: Stoneage s.r.o.
  • Osobne zodpovedný spoločník / konateľ: Štefan Fonfara

Popis skupín zainteresovaných osôb a príslušných údajov alebo kategórií údajov:

  • Dáta vzťahujúce sa na zákazníkov, zamestnancov, dôchodcov, zamestnancov externých spoločností (subdodávateľov), agentúrnych pracovníkov, uchádzačov o zamestnanie, externých vynálezcov alebo dedičov, dodávateľov a poskytovateľov služieb, externých zákazníkov, spotrebiteľov, dobrovoľníkov v spotrebiteľských testoch, návštevníkov korporácie, investorov ako aj finančných analytikov a akcionárov – v miere potrebnej pre splnenie uvedeného účelu.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým môžu byť údaje sprístupnené / oznámené:

  • Orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne a združenie zodpovednosti zamestnávateľov v prípade existencie príslušných právnych predpisov, externí dodávatelia, externí poskytovatelia služieb.

Termín pravidelného výmazu dát:

  • Zákonodarca vydal rozsiahly rámec povinností týkajúcich sa uchovávania a doby uchovávania dát. Po vypršaní lehoty sa dáta rutinne vymazávajú. Dáta, na ktoré sa nevzťahujú uvedené ustanovenia, sa vymazávajú ak prestane existovať uvedený účel.

%d