6. Výkon taxislužby

1.Dopravca ma prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.

2.Dopravca ponuka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasne vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta.

3.Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy.

4.Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia.

5.Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.

6.Počas prepravy vodič nesmie vo vozidle taxislužby fajčiť, jesť a vykonávať inú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla. Na prednom sedadle spolujazdca je zakázané manipulovať s novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča, alebo vedenie vozidla taxislužby.

7.V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

8.Cestovnú batožinu, barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode, alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečne a preto ich je možné prepravovať iba v priestore pre batožinu. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič vozidla taxislužby.

9.Do vozidla možno vziať iba taký počet cestujúcich, aký je počet miest podľa technického preukazu.  Podľa §46 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii časť I a časť II alebo v technickom osvedčení vozidla.

10.Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Na prednom sedadle vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm. Vodič motorového vozidla, ktorý prepravuje v  motorovom vozidle na mieste vybavenom bezpečnostným pásom osobu mladšiu ako 12 rokov a s telesnou výškou menšou ako 150 cm,  by mal povinne počas jazdy, takúto osobu prepravovať v schválenom zadržiavacom  zariadení pre deti, ktoré musí spĺňať podmienky ustanovené v predpise EHK číslo 44.

11.Každý cestujúci musí dostať doklad o zaplatení cestovného a musí obsahovať:

 • Daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, alebo kód virtuálnej registračnej pokladnice.
 • Daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 • Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 • Ochranný znak.
 • Poradové číslo od poslednej dennej uzávierky
 • Dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu.
 • Označenie tovaru, alebo služby, množstvo tovaru, alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty.
 • Cenu tovaru, alebo cenu služby.
 • Obchodné meno, sídlo, alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla miesta podnikania.
 • Pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb.
 • Sadzbu dane z pridanej hodnoty, alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 • Zaokrúhlenie ceny.
 • Celkovú sumu platenej ceny.
 • Štátnu poznávaciu značku vozidla.
 • Východiskové a cieľové miesto prepravy.

12.V zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke  a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §45 vodič nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, a podľa svojich možností nesmie pripustiť ani porušenie povinností ustanovených týmto osobám. Každá prepravovaná osoba zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa tohto zákona. Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá osoba, ktorá ich sprevádza. Ak také osoby nemajú sprievod, za ich prepravu zodpovedá vodič alebo ním poverená spôsobilá a náležite poučená osoba; to neplatí, ak ide o pravidelnú verejnú dopravu osôb.

13.V zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke  a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §45 prepravované osoby nesmú svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky najmä obmedzovaním vodiča v bezpečnom ovládaní vozidla, zotrvaním na miestach, kde by boli ohrozené, a vyhadzovaním predmetov z vozidla.

14.Vodič motorového vozidla a zvláštneho motorového vozidla po novelizácii zákona č. 315/196 Z.z. bude povinní nosiť mimo obce výstražnú vestu, keď sa na vozovke zdržiava mimo vozidla. V súlade s odporúčaním Komisie 2004/345/ES o uplatňovaní opatrení bezpečnosti v cestnej doprave povinnosť vodiča nosiť ochrannú vestu, ktorá bude spĺňať požiadavky uvedené STN EN 471 výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie, ak sa nezdržiava vo vozidle, najmä za zníženej viditeľnosti, zníži dopravnú nehodovosť pri premávke na pozemných komunikáciách.

15.V súlade s ustanovením § 23 ods. 3 zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/1996 Z. z.“), počas núdzového státia ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky musí byť okrem vozidiel kategórie L, jednonápravových traktorov s prívesom, motorových vozíkov a vozidiel  o celkovej šírke menšej ako 1,00 m označené na pozemnej komunikácií prenosným výstražným trojuholníkom, schváleným a označeným homologizačnou značkou po predpisu EHK č. 27.

16.Motorové a prípojné vozidlá v premávke na pozemných komunikáciách by mali byť vybavené nasledovne:

 • Motorové vozidlo  prostriedkami a pomôckami, s ktorých pomocou  možno opraviť bežné  poruchy, ktoré vznikli na vozidle.
 • Motorové vozidlo  kategórie M a N by malo mať túto minimálnu výbavu:

a) Náhradné  elektrické poistky, ak sa v elektrickej inštalácii používajú, a to po jednej z každého používaného druhu.

b) Náhradné žiarovky (výmenného zdroja svetla s výnimkou výbojok), a to po jednej z každého druhu používaného na vonkajšie osvetlenie vozidla.

c) Príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo  rovnajúcou  sa  hmotnosti zdvíhanej časti z celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti  spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka.

d) Kľúč na matice a skrutky kolies.

e) Náhradné koleso s ráfikom a s pneumatikou a s takým upevnením držiaka, ktoré  zabezpečuje, že sila pri snímaní  kolesa z držiaka  alebo pri  vkladaní do držiaka nepresiahne 490 N. Takto nemusí byť vybavené vozidlo, ktoré má všetky kolesá vybavené pneumatikami zvláštnej konštrukcie, umožňujúcej núdzové dôjdenie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek pneumatike alebo vozidlo kategórie M1 a N1 s indikáciou defektu v ktorejkoľvek pneumatike, ktoré sú vybavené prostriedkami pre bez demontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej núdzové dôjdenie;  ťahač návesu môže  mať náhradné koleso umiestnené na pripojenom návese.

17.Vozidlo musí byť vybavené autolekárničkou v zmysle Vyhlášky č. 143/2009 Z.z.,  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.

%d