7. Práva a povinnosti cestujúceho

1.Cestujúci má právo:

  • Na bezpečnú a pohodlnú prepravu a na prepravu batožiny.
  • Požadovať od oprávnenej osoby dopravcu informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy, na zľavu z cestovného ak sa preukáže, že dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb.

2.Cestujúci, alebo objednávateľ sa zaväzuje predpísaným spôsobom (opísaným v týchto obchodných podmienkach a prepravnom poriadku poskytovateľa) využiť služby poskytovateľa na vykonanie prepravy a objednať prepravu telefonicky, mailom, písomne listom, vyplnením a poslaním formulára na web stránke poskytovateľa, zaslaním E-mailu, nasadnutím do vozidla na stanovišti, alebo po trase a súčasne pre účel uzatvorenia zmluvy o preprave je povinný v objednávke označiť údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa, mailový kontakt.

3.Cestujúci, alebo objednávateľ v objednávke presne uvedie miesto začatia cesty (prepravy osôb poskytovateľom) určené adresou, alebo iným presným odlišovacím znakom určenia miesta nástupu na cestu, uvedie čas vyzdvihnutia poskytovateľom na určenom mieste a presné miesto (adresa), v ktorom bude skončená preprava podľa zmluvy o preprave, týchto obchodných podmienok a akceptovanej objednávky na prepravu. Uvedené skutočnosti v prípade dohody o zmene času, miesta nástupu na začiatok prepravy si strany potvrdia minimálne telefonicky (SMS správy).

4.Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval a neznečisťoval vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a vodiča vozidla.

5.Cestujúcim nie je dovolené:

  • Pískať, spievať, hlučno sa správať alebo púšťať reprodukovanú hudbu a reč.
  • Vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety.
  • Fajčiť vo vozidle.

6.Ďalej je cestujúci povinný:

  • Uposlúchnuť pokyny vodiča vozidla, ktoré smerujú k zaisteniu bezpečnosti jeho a ostatných cestujúcich.
  • Zaplatiť cestovné podľa platného cenníka, alebo podľa dohodnutej ceny za prepravu.
  • Zaplatiť prípadné ďalšie úhrady za poškodenie, alebo za znečistenie vozidla.

%d