8. Vylúčenie osôb a zvierat z prepravy

1.Do vozidla nemajú prístup, alebo z prepravy sa môžu vylúčiť osoby pod vplyvom alkoholu, osoby pod vplyvom omamných a psychotropných látok, osoby s mimoriadne znečisteným odevom, zapáchajúce osoby, alebo z iných dôvodov, kde môžu byť na ťarchu ostatným cestujúcim.

2.Vodič alebo oprávnená osoba prepravcu sú oprávnený z prepravy vylúčiť osoby, ktoré nezaplatia cestovné, alebo osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich a osoby, ktoré aj po upozornení nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku.

3.Vylúčenie z prepravy po začatí cesty vodič uskutoční tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy.

4.Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obce je neprípustné.

5.Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného.

6.S ohľadom na cestujúcich a ochrany ich zdravotného stavu ( alergia na zvieratá, alergia na roztoče a podobné zdravotné problémy) sú z prepravy vylúčenie všetky zvieratá okrem vodiaceho psa zdravotne postihnutých osôb označeného pre tento účel postrojom bielej farby s červeným krížom, alebo bezpečnostnými oranžovými pruhmi.

%d