9. Vzťahy cestujúceho a vodiča vozidla

1.Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči vodičovi vozidla disciplinovane, slušne a v čase, keď tým nie je ohrozená bezpečnosť, alebo plynulosť cestnej premávky.

2.Dopravca v záujme bezpečnosti a plynulosti uskutočňovanej prepravy musí zachovať nasledovné:

  • Vodič je povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona o cestnej premávke.
  • Pri meškaní nie je dovolené skracovať meškanie na úkor bezpečnosti a na úkor porušovania zákona o cestnej premávke.
  • Pokiaľ je vozidlo vybavené rozhlasovým a televíznym zariadením, vodič musí dbať na to, aby jeho uvedenie do činnosti nebolo na ťarchu cestujúcim.

%d